ข่าวและประกาศ

1
ประกาศ เรื่องการอบรมบทเรียนออนไลน์
โดย Admin NSR - จันทร์, 1 สิงหาคม 2016, 7:09PM
 

ขอเชิญอาจารย์ ทุกภาควิชา ร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทพบัณฑิต เพื่อจัดทำจัดทำบทเรียนออนไลน์ รายละเอียดดังนี้

           เอกสารที่ต้องเตรียม
           1. มคอ. 3
           2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาที่สอน
           3. สื่อการเรียนการสอน เช่น ไฟล์ข้อมูล
, PDF, ...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(123 คำ)