วิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Computer)            By วิทยากร

       ศึกษาความหมาย  ความสำคัญ  ประโยชน์ของความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว  การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน  การจัดและตกแต่ง  การเตรียม ประกอบ   อาหาร  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   การประดิษฐ์ของใช้ขึ้นเองโดยใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น  การจัดสวนภาชนะ  การซ่อมแซม  อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้

           ศึกษาประวัติความเป็นมากีฬาแบดมินตัน

             ศึกษาประวัติ   ความหมาย ....................................................................