201–21001  สุนทรียศาสตร์ทางนาฏดุริยางค์ (Aesthetics for Drama and Music)  3 (3-0-6)

       ศึกษาความหมาย หลักการ ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์และดนตรี องค์ประกอบของความงาม ความไพเราะ การสื่อความหมาย การถ่ายทอดความรู้สึกทำให้เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าทางศิลปะเพื่อเป็นแนวทางให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการนำความรู้มาพัฒนางานด้านนาฏศิลป์และดนตรี

 303 – 22001 สุนทรียศาสตร์ดุริยางคศิลป์ (Aesthetics for Drama and Music)  หน่วยกิต 2 (2-0-4)

               ศึกษาความหมาย หลักการ ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์และดนตรี องค์ประกอบของความงาม ความไพเราะ การสื่อความหมาย การถ่ายทอดความรู้สึกทำให้เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าทางศิลปะเพื่อเป็นแนวทางให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการนำความรู้มาพัฒนางานด้านนาฏศิลป์และดนตรี204-22002  พื้นฐานการขับร้อง  (Fundamental Vocal2 (2-0-4)
            ศึกษาประวัติความเป็นมาการขับร้องเพลงไทย เพลงพื้นบ้าน หลักการขับร้อง ฝึกทักษะการขับร้องเพลงไทยสี่ภาค วิธีการขับร้อง กลวิธีการขับร้อง และการขับร้องตามทำนองแต่ละท้องถิ่น303-22034 ทักษะการขับร้องเพลงไทย 1 (Thai Vocal Music Skill I) 2(0-4-2)

            รูปแบบและโครงสร้างเพลงสามชั้นและเพลงเถา เพลงตับ และเพลงละคร ปฏิบัติตามหลักวิธีการขับร้องเพลงไทย กลวิธีการทำเสียงเอื้อนทำนองต่างๆ ปฏิบัติการขับร้องให้เกิดความชำนาญ เช่น เพลงกล่อมนารี เถา เพลงถวิลหา เถา เพลงเขมรปี่แก้ว (ทางธรรมดา) เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา เพลงแขกขาว เถา เพลงไส้พระจันทร์ เถา     ตับนิทราชาคริต ตับคาวี เพลงสำหรับละครนอกและละครใน

303-22035 ทักษะการขับร้องเพลงไทย 2 (Thai Vocal Music Skill II2 (0-4-2)

          รูปแบบและโครงสร้างเพลงสามชั้นและเพลงเถา เพลงตับ และเพลงในเรื่องละคร หลักวิธีการขับร้องเพลงไทย กลวิธีการทำเสียงเอื้อนทำนองต่าง ๆ  ปฏิบัติการขับร้องเพลงสุรินทราหูสามชั้น เพลงอกทะเล เถา เพลงเขมรพวง เถา เพลงต่อยรูป เถา เพลงปลาทอง เถา ตับฤษีเสี่ยงลูก ตับจูล่ง ตับนเรศวร์ชนช้าง เพลงสำหรับละครพันทาง

303-22037 ทักษะการขับร้องเพลงตับ 2 (Pleng Tub II) 2 (0-4-2)

       ศึกษาและปฏิบัติเพลงตับท้าวแสนปม ตับสมิงทอง ตับจูล่ง ตับตะเลงพ่าย

303-22038 ทักษะการขับร้องเพลงตับ 3 (Pleng Tub III2 (0-4-2)

          ศึกษาและปฏิบัติเพลงตับท้าวแสนปม ตับสมิงทอง ตับจูล่ง ตับตะเลงพ่าย


303-22059 เพลงขับร้องประกอบการแสดงโขน (Vocal Music for Khon) 2 (0-4-2)

             ศึกษาและปฏิบัติเพลงในเรื่องโขน-ละคร เรื่องมโนห์รา เรื่องพญาผานอง เรื่องสังข์ทอง ตอนมณฑาลงกระท่อม เรื่องเงาะป่า

303-22045 เสภา พากย์ เจรจา (Sepha Pag and Jelraja) 2 (0-4-2)

       ฝึกทักษะการขับเสภาทำนองต่างๆ ฝึกขยับกรับเสภา และฝึกทักษะการพากย์ เจรจาโขน


303-22046 การประพันธ์คำร้องและบทละคร (Text and Play Writing2 (2-0-4)

           ศึกษาและปฏิบัติการประพันธ์บทร้อง บทละครที่ถูกต้องตามโครงสร้างลักษณะฉันทลักษณ์และแบบแผนการแต่งบทละคร303-22047 เพลงหุ่นกระบอก (Phleng Hoon  Kra  Bog)  2 (0-4-2)

       ประวัติและที่มาของการร้องเพลงหุ่นกระบอก ขับร้องเพลงหุ่นกระบอกทำนองต่าง ๆ     


303-22048 ทฤษฎีการขับร้อง (Vocal Music Theory) 2 (2-0-4)

       ศึกษาประวัติความเป็นมาของการขับร้อง การนั่งร้อง แบบแผนและหลักการขับร้องขั้นพื้นฐาน ประเภทของการขับร้องและศัพท์สังคีต ระดับเสียง วิธีเอื้อน การหายใจ วิธีการแบ่งวรรคตอนและการใช้ถ้อยคำ จังหวะ กำเนินและวิวัฒนาการของการพากย์ กำเนิดเสภา การขับเสภา บุคคลสำคัญในวงการพากย์โขน เจรจาโขน ที่มาและลักษณะของเพลงพื้นบ้าน การเลือกใช้เพลงภาษาสำเนียงต่าง ๆ การปรับเสียงร้องให้ถึงระดับเสียงดนตรี ประวัติที่มาของเพลงเสภา เพลงมโหรี เพลงภาษาต่าง ๆ วิเคราะห์ทำนองเพลงและบันทึกโน้ตทางขับร้อง

303-22049 เพลงสักวา (Saggawa Songs) 2 (0-4-2)

       ศึกษาที่มาของเล่นสักวา ลักษณะ รูปแบบ ปฏิบัติขับร้องทำนอง เพลงสักวาพระทอง สักวาพระทองหวน สร้อยสักวาบอกบท สักวาออกตัว และจังหวะหน้าทับที่ใช้ในการร้องสักวา


303-22059 เพลงขับร้องประกอบการแสดงโขน (Vocal Music for Khon) 2 (0-4-2)

       เพลงในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนลักสีดา ตอนนางลอย ตอนศึกวิรุฬจำบัง ตอนนารายณ์ปราบนนทุก  ตอนหนุมานชูกล่องดวงใจ (เลือกเพียงตอนเดียว)