ศึกษาความหมาย  นิยาม  คุณลักษณะและประเภทของการวิจัยศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสาน  

หลักการวิจัยทางศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสานลักษณะข้อมูลทางศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสาน  

ประเภทของการวิจัยกระบวนการวิจัยทางศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสาน 

ลักษณะข้อมูลทางศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสานและวรรณกรรม


ศึกษาหลักและวิธีการสร้างสรรค์ การประพันธ์ลายเพลง การประดิษฐ์อุปกรณ์การแสดง  

การออกแบบตกแต่งเวที  และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบงานดนตรีพื้นบ้านอีสาน

ศึกษาหลักการผสมวงกลองยาวโบราณ กลองยาวประยุกต์ ปฏิบัติการบรรเลงประสมวง


ศึกษาหลักการปฏิบัติแคนขั้นพื้นฐาน  เทคนิควิธีการเป่าแคนประกอบหมอลำ         

ลายทางยาว ได้แก่   ลายใหญ่ ลายน้อย  ลายเซ  และลายเต้ย

ศึกษาหลักการปฏิบัติแคนขั้นพื้นฐาน เทคนิควิธีการเป่าแคนประกอบหมอลำ       

ลายทางสั้น  ได้แก่   ลายสุดสะแนน  ลายโป้ซ้าย  ลายสร้อย 

ศึกษาประวัติ รูปแบบ  ความเป็นมา  แนวคิด  ความเชื่อ  และวิวัฒนาการ  ดนตรีพื้นบ้านอีสาน  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีพื้นบ้านอีสาน  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมทางดนตรี เครื่องดนตรี และระบบเสียง รวมทั้งวิเคราะห์  รูปแบบของดนตรีพื้นบ้านในอดีต  ปัจจุบัน  และแนวโน้มในอนาคต  วิเคราะห์เปรียบเทียบ  ระหว่างดนตรีพื้นบ้านอีสานเหนือกับดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้


204-22021 รายวิชาประสมวงดนตรีหมอลำ (0-4-2)
         ศึกษาหลักการประสมวงดนตรีหมอลำหมู่ หมอลำเรื่อง หมอลำเพลิน  ปฏิบัติการบรรเลงประสมวงดนตรีพื้นบ้านอีสานในลายบรรเลงอิสระได้ไม่น้อยกว่า 4 ลาย ลายบรรเลงประกอบการแสดงได้ไม่น้อยกว่า 2 ชุดการแสดง


204-22007 ทักษะพิณ หน่วยกิต (2-0-4)
         ฝึกปฏิบัติการดีดพิณ และพิณเบสขั้นสูง ในลายทางสั้นเช่น ลายสุดสะแนน ลายทางยาว เช่น ลายปู่ป๋าหลาน ลายผู้เฒ่าหัวตกหมอน ลายภูไท ลายลำเพลิน ลายใหญ่ ลายน้อย ลายลมพัดพร้าว ลายลมพัดไผ่ ลายเต้ย และการฝึกปฏิบัติพื้นฐานการดีดพิณเบส ศึกษากุญแจประจำหลัก (Clef) ฟาเบส อัตราตัวโน้ต (note) ตัวหยุด (rest) โน้ตประจุด (dotted note) เครื่องหมายลงเสียงและอัตราจังหวะ

204-22006 ทักษะโปงลาง หน่วยกิต (2-0-4)
          ฝึกปฏิบัติการบรรเลงโปงลางขั้นสูง ในลายทางสั้นเช่น ในลายทางสั้นเช่น ลายสุดสะแนน ลายทางยาว เช่น ลายใหญ่ ลายน้อย ลายกาเต้นก้อน ลายวัวขึ้นภู ลายลมพัดไผ่ ลายเต้ยธรรมดา ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า  

204-22008 ทักษะโหวด หน่วยกิต (2-0-4)
          ความเป็นมาของโหวด  แนวคิด ความเชื่อและคุณค่าดนตรีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีพื้นบ้านอีสาน(โหวด)ในอดีต ปัจจุบัน อนาคต ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลเหตุที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างๆในสังคมที่ส่งผลต่อการแสดงดนตรีพื้นบ้าน


204-22005  ทักษะแคน หน่วยกิต (2-0-4)
        ฝึกปฏิบัติแคนขั้นสูง ในลายทางสั้นเช่น ลายสุดสะแนน ลายทางยาว ได้แก่ ลายใหญ่ ลายน้อย ลายลมพัดพร้าว ลายลมพัดไผ่ และลายเต้ย