ผู้เรียนมีความรู้ เข้าใจ สามารถอธิบายระบบเสียง องค์ประกอบของดนตรีไทย ความหมายและรูปแบบทำนองของเพลงไทยประเภทต่างๆ แนวคิด หลักการในการวิเคราะห์ วิจารณ์ศิลปะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ไทย ได้อย่างเหมาะสมโดยบรรยายนำเสนอรายงานและการเขียนรายงาน