304-22003  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับดนตรีและการแสดง (Computer for music) 2(1-2-3)
               ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานดนตรีและการแสดง ด้านการบันทึกเสียง การบันทึกโน้ต เช่น Cubase ,Nuendo,SideliusและEncore การตัดต่อการตกแต่งภาพ ฯลฯ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน