204-22007 ทักษะพิณ หน่วยกิต (2-0-4)
         ฝึกปฏิบัติการดีดพิณ และพิณเบสขั้นสูง ในลายทางสั้นเช่น ลายสุดสะแนน ลายทางยาว เช่น ลายปู่ป๋าหลาน ลายผู้เฒ่าหัวตกหมอน ลายภูไท ลายลำเพลิน ลายใหญ่ ลายน้อย ลายลมพัดพร้าว ลายลมพัดไผ่ ลายเต้ย และการฝึกปฏิบัติพื้นฐานการดีดพิณเบส ศึกษากุญแจประจำหลัก (Clef) ฟาเบส อัตราตัวโน้ต (note) ตัวหยุด (rest) โน้ตประจุด (dotted note) เครื่องหมายลงเสียงและอัตราจังหวะ

      204-22017 ประสมวงดนตรีประกอบการแสดง  3 หน่วยกิต (2-4-3)

 ศึกษาหลักและการปฏิบัติการประสมวงดนตรีพื้นบ้าน ประกอบการแสดงพื้นบ้านอีสาน

         204-22009 ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 3 หน่วยกิต (0-6-3) (ประเภทดีด สี ตี เป่า) ตามเครื่องดนตรีและลายที่ตนถนัดอย่างน้อย 2 ลาย ในลายเต้ย ลายลำเพลิน ลายสุดสะแนน ลายโป้ซ้าย ลายสร้อย ลายใหญ่ ลายน้อย ลายเซ ลายกาเต้นก้อน ลายปู่ป๋าหลาน ลายวัวขึ้นภู ลายอ่านหนังสือ ลายสาวน้อยหยิกแม่

204-22008 ทักษะโหวด หน่วยกิต (2-0-4)
          ฝึกปฏิบัติการเป่าโหวดขั้นสูง  ในลายทางสั้นเช่น ลายสุดสะแนน ลายทางยาว เช่นลายลำเพลิน ลายใหญ่ ลายน้อย ลายลมพัดพร้าว ลายลมพัดไผ่ ลายเต้ย ลายเต้ยธรรมดา ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า ลายอ่านหนังสือน้อย ลายสาวน้อยหยิกแม่

204-22006 ทักษะโปงลาง หน่วยกิต (2-0-4)
          ฝึกปฏิบัติการบรรเลงโปงลางขั้นสูง ในลายทางสั้นเช่น ในลายทางสั้นเช่น ลายสุดสะแนน ลายทางยาว เช่น ลายใหญ่ ลายน้อย ลายกาเต้นก้อน ลายวัวขึ้นภู ลายลมพัดไผ่ ลายเต้ยธรรมดา ลายเต้ยโขง ลายเต้ยพม่า

   204-23004 โหวด 2 หน่วยกิต (1-3-2) ประวัติความเป็นมาของโหวด  และการฝึกปฏิบัติพื้นฐานการเป่าโหวด ลายโปงลาง ลายเต้ยธรรมดา เต้ยโขง เต้ยพม่า ทางลายน้อยและลายใหญ่ และลายประกอบการแสดง