204-21020 ดนตรีมโหรีอีสาน 2(0-4-2)
           ศึกษาประวัติความเป็นมา  และคุณลักษณะ วิธีปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงมโหรีอีสานได้อย่างน้อย เครื่องมือ และปฏิบัติเพลงได้ไม่น้อยกว่า เพลง

204-22012  ดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ 2(0-4-2)
             ศึกษาประวัติความเป็นมา  และคุณลักษณะ  วิธีปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงมโหรีอีสานใต้ได้อย่างน้อย  เครื่องมือ  และปฏิบัติเพลงได้ไม่น้อยกว่า  เพลง