อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวัฒนธรรมไทย  ระบุคุณค่าของดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย  บอกประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีไทย  อธิบายลักษณะส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย  ระบุเสียงสูง-ต่ำของเครื่องดนตรีไทยในวงเครื่องสายไทย  บอกวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย  ใช้และบำรุงเครื่องดนตรี  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่อดนตรีไทยอย่างอิสระและชื่นชม  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยและวัฒนธรรม  อธิบายหลักและวิธีการบรรเลงดนตรีไทย   ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามหลักและวิธีการบรรเลงดนตรีไทย  บอกประวัติเพลงในเนื้อหาสาระ  อธิบายศัพท์สังคีตเพลงในบทเรียน  ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ อธิบายการบันทึกโน้ตเพลงไทยตามหลักและวิธีการบันทึกโน้ตเพลงไทย   แสดงความคิดเห็นที่มีต่อดนตรีไทยประเภทเครื่องสายไทย  อธิบายหลักและวิธีการบรรเลงรวมวงโดนเน้นการบรรเลงรับส่งและการขับร้อง  จำแนกรูปแบบการประสมวงเครื่องสายไทย  นำเสนอผลงานการบรรเลงเพลงในหลักสูตร  อธิบายศัพท์สังคีตเพลงในบทเรียน  ปฏิบัติเพลงในประเภทต่างๆ ได้แก่ ตับนทราชาคริต  เพลงสองชั้น ได้แก่ เพลงมอญมอบเรือ  ลาวลำปาง  เพลงสามชั้น  ไดแก่ จะเข้หาวยาวทางสักวา  กล่อมพระบรรทม  เพลงเถา ได้แก่ เพลงสุดสงวนเถา  เพลงนางครวญเถา  เพลงต้นบรเทศเถา เพลงเขมรปากท่อ เถา   เพลงโหมโรง  ได้แก่เพลงโหมโรงไอยเรศ   บันทึกโน้ตเพลงไทยตามหลักและวิธีการ ระบุรูปแบบวงมโหรี  บรรยายความรู้สึกที่มีต่อดนตรีไทย  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงไทย  บรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้อง  การแสดงออกและคุณภาพเสียง ประเมินพัฒนาการดนตรีของตนเองหลังจากการปฏิบัติ  นำเสนอตัวอย่างที่ตนเองชื่นชมและอธิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานนั้นน่าชื่นชม

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้  ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทย  ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาดนตรีไทย  พัฒนาความคิดอย่างสร้างสรรค์  ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี     ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  ชื่นชม  เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม