อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวัฒนธรรมไทย  ระบุคุณค่าของดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย  บอกประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีไทย  อธิบายลักษณะส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย  ระบุเสียงสูง-ต่ำของเครื่องดนตรีไทยในวงเครื่องสายไทย  บอกวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย  ใช้และบำรุงเครื่องดนตรี  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่อดนตรีไทยอย่างอิสระและชื่นชม  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยและวัฒนธรรม  อธิบายหลักและวิธีการบรรเลงดนตรีไทย   ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามหลักและวิธีการบรรเลงดนตรีไทย  บอกประวัติเพลงในเนื้อหาสาระ  อธิบายศัพท์สังคีตเพลงในบทเรียน  ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ อธิบายการบันทึกโน้ตเพลงไทยตามหลักและวิธีการบันทึกโน้ตเพลงไทย   แสดงความคิดเห็นที่มีต่อดนตรีไทยประเภทเครื่องสายไทย  อธิบายหลักและวิธีการบรรเลงรวมวงโดนเน้นการบรรเลงรับส่งและการขับร้อง  จำแนกรูปแบบการประสมวงเครื่องสายไทย  นำเสนอผลงานการบรรเลงเพลงในหลักสูตร  อธิบายศัพท์สังคีตเพลงในบทเรียน  ปฏิบัติเพลงในประเภทต่างๆ ได้แก่ ตับลาวเจริญศรี  เพลงสองชั้น ได้แก้ เพลงลมพัดชายเขา  เพลงนางนาค  เพลงสามชั้น  ไดแก่ เพลงเขมรไทรโยค  เพลงเถา ไดแก่ เพลงนกเขาขะแมร์เถา   เพลงกุลิตเถา  เพลงหงส์ทองเถา  เพลงโหมโรง  ได้แก่เพลงโหมโรงปฐมดุสิต   และบันทึกโน้ตเพลงไทยเพลงในหลักสูตรตามหลักและวิธีการ  บรรยายความรู้สึกที่มีต่อดนตรีไทย  บรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้อง  การแสดงออกและคุณภาพเสียง นำเสนอตัวอย่างที่ตนเองชื่นชมและอธิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานนั้นน่าชื่นชม


อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวัฒนธรรมไทย  ระบุคุณค่าของดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย  บอกประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีไทย  อธิบายลักษณะส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย  ระบุเสียงสูง-ต่ำของเครื่องดนตรีไทยในวงเครื่องสายไทย  บอกวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย  ใช้และบำรุงเครื่องดนตรี  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่อดนตรีไทยอย่างอิสระและชื่นชม  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยและวัฒนธรรม  อธิบายหลักและวิธีการบรรเลงดนตรีไทย   ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามหลักและวิธีการบรรเลงดนตรีไทย  บอกประวัติเพลงในเนื้อหาสาระ  อธิบายศัพท์สังคีตเพลงในบทเรียน  ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ อธิบายการบันทึกโน้ตเพลงไทยตามหลักและวิธีการบันทึกโน้ตเพลงไทย   แสดงความคิดเห็นที่มีต่อดนตรีไทยประเภทเครื่องสายไทย  อธิบายหลักและวิธีการบรรเลงรวมวงโดนเน้นการบรรเลงรับส่งและการขับร้อง  จำแนกรูปแบบการประสมวงเครื่องสายไทย  นำเสนอผลงานการบรรเลงเพลงในหลักสูตร  อธิบายศัพท์สังคีตเพลงในบทเรียน  ปฏิบัติเพลงในประเภทต่างๆ ได้แก่ ตับลาวเจริญศรี  เพลงสองชั้น ได้แก้ เพลงลมพัดชายเขา  เพลงนางนาค  เพลงสามชั้น  ไดแก่ เพลงเขมรไทรโยค  เพลงเถา ไดแก่ เพลงนกเขาขะแมร์เถา   เพลงกุลิตเถา  เพลงหงส์ทองเถา  เพลงโหมโรง  ได้แก่เพลงโหมโรงปฐมดุสิต   และบันทึกโน้ตเพลงไทยเพลงในหลักสูตรตามหลักและวิธีการ  บรรยายความรู้สึกที่มีต่อดนตรีไทย  บรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่งการขับร้อง  การแสดงออกและคุณภาพเสียง นำเสนอตัวอย่างที่ตนเองชื่นชมและอธิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานนั้นน่าชื่นชม