เพลงโหมโรงกะแต   เพลงสุดสงวน  เพลงโสมส่องแสง  เพลงเทพบันเทิง

โหมโรงนางทรายออกสบัดสบิ้ง  เพลงบังใบเถา  เพลงทยอยเขมร  เพลงตับจูล่ง  เพลงมฤคระเริง

เครื่องสายเรียนปี่พาทย์/ปี่พาทย์เรียนเครื่องสาย

เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง   เพลงจะเข้หางยาว  เพลงตวงพระธาตุ   เพลงนกขมิ้น

เพลงเหรา  เพลงแขกต่อยหม้อ  เพลงจีนรำพัด 

ทฤษฎีหลักการประพันธ์   องค์ประกอบ   หลักวิธีการวิเคราะห์เพลงประเภทต่างๆ  ฝึกประพันธ์เพลง

โหมโรงม้ารำ   เพลงเทพไสยาสน์  เพลงการเวกเล็ก(เถา)  เพลงตับมอญกละ  เพลงระบำดาวดึงส์


หลักสูตรปี ๒๕๕๕

โหมโรงราโค  ออกสะระหม่า (ภาษา)

เพลงแขกไทรเถา

เพลงแขกบรเทศ    เพลงจะเข้หางยาว  เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง  เพลงลาวคำหอม