คำอธิบายรายวิชา

          รูปแบบและโครงสร้างเพลงประเภทโหมโรง  เพลงสามชั้น เพลงเรื่อง เพลงตับ เพลงในเรื่องละคร เพลงระบำและเพลงหน้าพาทย์  การปฏิบัติทำนองหลักของเพลงแต่ละประเภท การแปรทำนองเป็นทางของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด

          ปี่พาทย์  เพลงมอญรำดาบเถา  เพลงหกบทเถา   เพลงบุหลันสามชั้น เพลงโหมโรงจีนโล้ เพลงช้าเรื่องกะระหนะ      เพลงเทพบรรทม เพลงภิรมย์สุรางค์ เพลงเชิดจีน เพลงลาวเสี่ยงเทียนเถา เพลงโอ้ลาวเถา เพลงตับแม่ศรีทรงเครื่อง

          เครื่องสาย  เพลงมอญรำดาบเถา เพลงหกบทเถา เพลงบุหลันสามชั้น เพลงโหมโรงสามม้า เพลงลาวเสี่ยงเทียนเถา เพลงตับมอญกละ  เพลงเชิดจีน

          ปี่  เพลงมอญรำดาบเถา เพลงหกบทเถา เพลงบุหลัน สามชั้น เพลงโหมโรงจีนโล้  ฉุยฉายเบญกาย ฉุยฉายพราหมณ์    ซัดชาตรี สะระหม่า

          เครื่องหนัง รูปแบบ โครงสร้าง และจังหวะหน้าทับเพลงมอญรำดาบเถา เพลงหกบทเถา เพลงบุหลันสามชั้น เพลงช้าเรื่อง กะระหนะ เพลงเทพบรรทม เพลงภิรมย์สุรางค์ เพลงเรื่องนางหงส์