จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพื่อให้นักศึกษา

1.       มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติที่มา ของการร้องเพลงหุ่นกระบอก ขับร้องเพลงหุ่นกระบอกทำนองต่าง ๆ

2.       พัฒนาทักษะและความสามารถในการขับร้อง เพลงหุ่นกระบอก ขับร้องเพลงหุ่นกระบอกทำนองต่าง ๆ


. จุดมุ่งหมายของรายวิชา: เพื่อให้นักศึกษา

1.       มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติที่มาของเพลงสักวา ลักษณะ รูปแบบของการเล่นเพลงสักวาได้

2.       สามารถปฏิบัติขับร้องทำนอง เพลงสักวาพระทอง สักวาพระทองหวน สร้อยสักวาบอกบท สักวาออกตัวได้

3.       สามารถปฏิบัติหน้าทับที่ใช้ในการร้องสักวาได้                                 


จุดมุ่งหมายของรายวิชา

          1.  ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของการบูรณาการการเรียนรู้

          2.  ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องรูปแบบและวิธีการสอนแบบบูรณาการในวิชาดนตรีคีตศิลป์ในระดับปฐมวัย  ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา

          3.  ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติใช้วิธีการเรียนการสอนแบบบูรณาการในระดับต่างๆ

          4.  ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อการสอนดนตรีคีตศิลป์ในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา


จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.1 ศึกษาหลักและวิธีการบรรจุเพลงประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการแสดง

          1.2 ศึกษาหลักการวิเคราะห์ความแตกต่างของเพลงที่ใช้ในบทโขน-ละคร

          1.3 สามารถบรรจุเพลงที่ใช้ในการแสดงโขน ละครนอก ละครใน ละครดึกดำบรรพ์ ละครเสถา หุ่นกระบอก รวมทั้งเพลงระบำ เพลงชุดและเพลงหน้าพาทย์ต่างๆ ได้

          1.4 สามารถบอกลักษณะ วิธีการเลือกเพลงที่เหมาะสมกับบทบาทของการแสดงประเภทต่างๆ ได้


ศึกษารูปแบบและโครงสร้าง เพลงสามชั้นและเพลงเถา เพลงตับ เพลงในเรื่องละคร หลักวิธีการขับร้องเพลงไทย กลวิธีการทำเสียงเอื้อนทำนองต่าง ๆ เพลงสุรินทราหู สามชั้น เพลงอกทะเล เถา เพลงเขมรพวง เถา เพลงต่อยรูป เถา เพลงปลาทอง เถา ตับฤษีเสี่ยงลูก ตับจูล่ง ตับนเรศวร์ชนช้าง เพลงสำหรับละครพันทาง

จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพื่อให้นักศึกษา

1.       มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ อารมณ์เพลง ประเภทของเพลง จังหวะ ทำนองเพลง และสามารถร้องเพลงได้

2.       สามารถขับร้องเพลงกล่อมนารี เถา เพลงถวิลหา เถา เพลงเขมรปี่แก้ว (ทางธรรมดา) เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา เพลงแขกขาว เถา เพลงไส้พระจันทร์ เถา ตับนิทราชาคริต ตับคาวี เพลงสำหรับละครนอกและละครในได้


จุดมุ่งหมายของรายวิชา  เพื่อให้นักศึกษา

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการร้องประกอบการแสดงโขน

2. สามารถใช้จินตนาการของเรื่องราวในการแสดงโขน มาเป็นหลักในการขับร้อง ได้อย่างถูกต้องตามอารมณ์ของตัวละครนั้น ๆ ตระหนักและเห็นคุณค่าของวรรณกรรมไทย  


303-22036  ทักษะการขับร้องเพลงไทย  3 (Thai Vocal Msuic Skill III)

      รูปแบบโครงสร้างเพลงสามชั้น เพลงเถา เพลงตับ และเพลงในเรื่องละคร หลักวิธีการขับร้องเพลงไทย กลวิธีการทำเสียงเอื้อนทำนองต่างๆ ขัยร้องเพลงสุรินทราหูสามชั้น เพลงอกทะเลเถา เพลงเขมรพวงเถา เพลงต่อยรูปเถา เพลงปลาทองเถา ตับฤษีเสี่ยงลูก ตับจูล่ง ตับนเรศวร์ชนช้าง เพลงสำหรับละครพันทาง

      

วรรณคดี วรรณกรรม แลบะบทขับร้องเพลงไทย ด้านเนื้อหา ความหมาย การตีความ สิลปะไทย วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย การประพันธ์บทขับร้เองเพลงไทย ประเภท ร่าย โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และคำประพันธืพื้นเมือง