ข่าวและประกาศ

ประกาศ เรื่องการอบรมบทเรียนออนไลน์

 
1
ประกาศ เรื่องการอบรมบทเรียนออนไลน์
by Admin NSR - จันทร์, 1 สิงหาคม 2016, 7:09 PM
 

ขอเชิญอาจารย์ ทุกภาควิชา ร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทพบัณฑิต เพื่อจัดทำจัดทำบทเรียนออนไลน์ รายละเอียดดังนี้

           เอกสารที่ต้องเตรียม
           1. มคอ. 3
           2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาที่สอน
           3. สื่อการเรียนการสอน เช่น ไฟล์ข้อมูล
, PDF, PowerPoint, VDO ,ไฟล์เสียง
           4. แบบทดสอบก่อนเรียน, ระหว่างเรียน, หลังเรียน

- ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.
- ภาควิชานาฏศิลปไทย วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.
- ภาควิชาศึกษาทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

**หมายเหตุ : อาจารย์ท่านที่ไม่สะดวกตามวันเวลาที่กำหนด สามารถเข้าร่วมกับภาควิชาอื่นได้